با این روش  خیلی راحتمقدار زیادی آب سیب تهیه کنید…

جالبه