دراین هوای گرم یک نوشمک خوشمزه و یخیحسابی می چسبه… با این روش میتونید خودتون نوشمک خونگی رو درست کنید و همیشه چندتایی داخل فریزر داشته باشید