با کمک این روش مشخص میشه روغنبرای سرخ کردن به اندازه کافی داغ شده یا نه