چطوری بفهمیم روغن برای سرخ کردن به اندازه کافی داغ شده؟

با کمک این روش مشخص میشه روغنبرای سرخ کردن به اندازه کافی داغ شده یا نه

 

 

مطالب پیشنهادی