با این روش میتونید یک شیرینی سرخ شده جالب آماده کنید