ترفند آشپزی

یک ترفند برای آشپزی راحت تر…. وقتی که خمیرتون بزرگتراز  قالبیه که دارید با این روش میتونید فرمش رو درست کنید

 

مطالب پیشنهادی